Profesní vzdělávání

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKYNa základě našich odborných znalostí a zkušeností nabízíme kolegům z oboru další vzdělávání, metodickou podporu a expertní činnost.
 

Seminář Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost - úvod do tématu v praxi sociálních služeb (8 vyuč. hodin)

Vzdělávací program se věnuje problematice praktického naplňování zákonné mlčenlivosti o poskytování sociálních služeb, problematice anonymního poskytování sociálních služeb a naplňování oznamovací povinnosti. Důraz je kladen na propojení tématu s praxí poskytování sociálních služeb. Program provází účastníky/ce nejen zákonnými ustanoveními tématu a souvisejícími standardy kvality, ale věnuje se především rovině přímé práce s klientem/kou. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe poskytovatelů modeluje možné přístupy při práci s informacemi klientů/tek a o klientech/tkách, předávání informací a prolomení mlčenlivosti. Účastníci/ce v průběhu vzdělávacího programu budou reflektovat své profesní zkušenosti a pracovat s autentickou dokumentací svých služeb. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu v kontextu sociálních služeb.

Akreditace MPSV A2020/0403-SP/PC/VP

Seminář Rizika pornografie - úvod do tématu v kontextu sociálních služeb (8 vyuč. hodin)

Program se věnuje problematice rizik pornografie a sociální práce s tímto tématem, především ve službách sociální prevence a poradenství. Představuje z různých hledisek možná rizika jevu a souvislosti, která mohou být v přímé práci s klienty předmětem podpory klienta v jeho doprovázení tématem či poradenství. Účastníkům prezentuje aktuální odborné informace o tématu, a to jak na úrovni osobnosti klienta, tak v kontextu lidské společnosti. Na kazuistikách program ukazuje možné přístupy při práci s klienty, včetně etického rozměru práce s tématem. V závěru se program věnuje sociálně-právní problematice v tématu pornografie. Program je vhodný především pro pracovníky sociálních služeb prevence a poradenství v přímé práci. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu s důrazem na základní orientaci.

Akreditace MPSV A2020/0094-SP/PC

Seminář Úvod do sociální práce s původci násilí (8 vyuč. hodin)

Cílem programu je seznámit účastníky s problematikou práce s původci/kyněmi násilí v kontextu sociálních služeb. Zaměřuje se jak na předání základních ucelených informací pro přímou sociální práci v tématu, tak na rozvoj profesní reflexe účastníků/nic. Jednotlivé části programu se věnují tématům systému práce s osobami zažívajícími násilí v blízkých vztazích, základním přístupům k sociální práci s původci/kyněmi násilí a možnostmi socioterapeutických činností. Program využívá interaktivní skupinové techniky, ukázkové kazuistiky a sdílení dobré praxe. Součástí programu je blok věnovaný péči o pracovníky/nice pracující v tématu násilí. Absolventi/ky programu mohou dále prohloubit své kompetence v rozšiřujícím programu Techniky práce s agresí v praxi sociálních služeb.

Akreditace MPSV A2020/0404-SP/PC

Seminář Techniky práce s agresí v praxi sociálních služeb (8 vyuč. hodin)

Rozšiřující vzdělávací program navazuje na program Úvod do sociální práce s původci násilí. Cílem programu je vybavit účastníky/účastnice konkrétními technikami, které mohou použít při přímé práci s klienty/kami v rámci socioterapeutických činností poskytovatelů sociálních služeb. Program je koncipován jako nácvikový, kdy jsou jednotlivé techniky účastníkům/icím vysvětleny, následně jsou vyzkoušeny a v závěru každého bloku jsou diskutovány různá variantní využití, vhodné a nevhodné zařazení techniky a možná rizika. Program rozšiřuje nástroje, které mohou pracovníci/pracovnice využít ve své praxi nejen při práci s původci/kyněmi násilí.

Akreditace MPSV A2020/0402-SP/PC

Seminář Veřejný závazek v praxi nízkoprahových služeb (16 vyuč. hodin)

Vzdělávací program se věnuje problematice praktického vymezení a uchopení významu veřejného závazku (dále VZ) sociální služby dle standardu kvality č.1. Důraz je kladen na propojení tématu s praxí poskytování sociálních služeb. Program provází účastníky/ce nejen zákonnými ustanoveními registrace soc. služby a souvisejícím standardem kvality, ale věnuje se především dopadu vymezení VZ na přímou práci s klientem/kou. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe poskytovatelů modeluje možné přístupy při formulaci VZ, stanovování cílů, podmínek poskytování a vymezení cílové skupiny uživatelů. Účastníci/ce v průběhu vzdělávacího programu budou reflektovat své profesní zkušenosti a pracovat s autentickou dokumentací svých služeb. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu v kontextu nízkoprahových sociálních služeb prevence a poradenství.

Akreditace MPSV A2023/0064-SP/PC/VP

Pro metodickou podporu poskytovatelů sociálních služeb, stáže, odborné příspěvky na konferencích nebo facilitaci profesních setkání nás směle kontaktuje!
Image
Maják Plus, z. ú.

info@majak-plus.cz
Konopná 776/8, 460 14 Liberec
tel.: 721 376 722
IČ: 07 93 43 35
DS: db9xsrd

Rádi Vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat...

Search